Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu- M'Drắk- Đăk Lăk

DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - TÌNH THƯƠNG - TRÁCH NHIỆM

Biên bản bầu ban thanh tra nhân dân trường học

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Phúc
Ngày gửi: 09h:51' 20-10-2012
Dung lượng: 27.5 KB
Số lượt tải: 1095
Số lượt thích: 0 người
CĐGD HUYỆN M’ĐRẮK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS Phan Bội Châu Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /BB-CĐCS
Eatrang; ngày 19 tháng 9 năm 2010

BIÊN BẢN
BẦU CỬ TRANH TRA NHÂN DÂN
Nhiệm kì: 2010-2012

Đại hội CĐCĐ trường THCS Phan Bội Châu bầu Ban bầu cử gồm:
Đ/c: Y Klai Niê - Trưởng ban
Đ/c: Trần Thị Thủy - Thư ký
Đ/c: Hoàng Thị Kim Thoa - Ủy viên
Ban bầu cử thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:
Tổng số đoàn viên công đoàn được triệu tập Đại hội là: 23 đ/c
Tổng số có mặt tham gia bỏ phiếu: 23 đ/c
Đại hội quyết định số lượng thanh tra nhân dân là: 03 đ/c
Trong đó: + Ứng cử: 0 đ/c
+ Đề cử: 04 đ/c
Đ/c: Lê Thị Nương
Đ/c: Quản Thị Thêm
Đ/c: Y Phôh Êban
Đ/c: Đinh Thanh Phong
Tổng số phiếu Ban bầu cử phát ra: 23 phiếu
Tổng số phiếu Ban bầu cử thu về: 23 phiếu
Trong đó:
+ Số phiếu hợp lệ: 23 phiếu
+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
Số phiếu bầu cử cho mỗi ứng cử:
Đ/c: Lê Thị Nương - được: 21/23 phiếu
Đ/c: Quản Thị Thêm - được: 19/23 phiếu
Đ/c: Y Phôh Êban - được: 19/23 phiếu
Đ/c: Đinh Thanh Phong - được: 10/23 phiếu.
Kết quả thành viên được bầu vào Ban TTND nhiệm kì 2010-2012 là:
1. Đ/c: Lê Thị Nương
2. Đ/c: Quản Thị Thêm
3. Đ/c: Y Phôh Êban
Ngày 19 tháng 9 năm 2010
Trưởng ban

Y Klai Niê
 
Gửi ý kiến

Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu- M'Drắk- Đăk Lăk

DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - TÌNH THƯƠNG - TRÁCH NHIỆM