Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu- M'Drắk- Đăk Lăk

DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - TÌNH THƯƠNG - TRÁCH NHIỆM

Qui chế làm việc Đại hội Công đoàn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Phúc
Ngày gửi: 13h:12' 26-09-2012
Dung lượng: 39.0 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
CĐGD HUYỆN M’DRĂK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS PHAN BỘI CHÂU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV
(NHIỆM KỲ 2012-2015) Eatrang; ngày 25 tháng 9 năm 2012


QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI CĐCS PHAN BỘI CHÂU LẦN THỨ IV- NHIỆM KÌ 2012- 2015


Căn cứ vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X thông qua ngày 25/04/2006.
Thực hiện kế hoạch đại hội công đoàn cơ sở tiến tới đại hội Công đoàn giáo dục M’Drắk lần thứ IX nhiệm kì 2012-2017.
BCH CĐCS Phan Bội Châu khóa III xây dựng quy chế làm việc của Đại hội CĐCS Phan Bội Châu lần thứ IV- Nhiệm kì 2012-2015 như sau :
CHƯƠNG I
Những quy định chung
Điều 1 : Quy chế này được áp dụng trong thời gian diễn ra Đại hội CĐCS Phan Bội Châu lần thứ IV và xác định nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch Đại hội, thư ký Đại hội của đoàn viên trong đơn vị tham dự Đại hội và một số quy định khác của Đại hội.
Điều 2 : Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và những vấn đề có tính nguyên tắc trong tổ chức công đoàn, ý thức tổ chức kỷ luật, nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số trong mọi hoạt động, sinh hoạt của Đại hội.
Điều 3 : Thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình, thời gian làm việc của Đại hội. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng đại biểu, phát huy dân chủ, trí tuệ, đổi mới, đoàn kết góp phần vào sự thành công của Đại hội.
CHƯƠNG II
Nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội
Của đoàn viên công đoàn tham dự Đại hội và khách mời của Đại hội
Điều 4 : Đoàn Chủ tịch Đại hội do đai hội giới thiệu. Đại hội biểu quyết số lượng, nhân sự cụ thể để điều hành công việc Đại hội.
Điều 5 : Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đảm bảo theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số và có nhiệm vụ cụ thể sau :
- Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, nội quy, quy chế làm việc đã được Đại hội biểu quyết thông qua, phân công thành viên tham gia điều hành Đại hội; chuẩn bị nội dung để Đại hội thảo luận, biểu quyết, lãnh đạo, điều hành các hoạt động của Đại hội.
- Điều hành việc bầu cử theo Quy chế bầu cử quy định tại điều lệ công đoàn Việt Nam.
Điều 6 : Lãnh đạo hoạt động của đoàn viên công đoàn dự Đại hội và chỉ đạo các bộ phận phục vụ Đại hội; phân công các đồng chí trong đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.
Lãnh đạo việc thông tin, tuyên truyền Đại hội và quyết định các tài liệu, ấn phẩm lưu hành trong Đại hội.
Điều 7 : Thư ký Đại hội do Đại hội giới thiệu. Đại hội quyết định số lượng và nhân sự cụ thể.
Đoàn thư ký phân công trách nhiệm trước chủ tịch Đại hội về nhiệm vụ của thư ký Đại hội.
Thư ký là bộ phận giúp việc của Đại hội do chủ tịch trực tiếp điều hành.
Điều 8 : Nhiệm vụ của thư ký Đại hội gồm :
- Ghi biên bản và tổng hợp ý kiến thảo luận tại hội trường. Tổng hợp ý kiến thảo luận các văn kiện Đại hội .
- Dự thảo các văn bản kết luận, Nghị quyết của Đại hội.
- Quản lý và phát hành tài liệu, ấn phẩm của Đại hội theo sự chỉ đạo của đoàn chủ tịch. Thu nhận, bảo quản và gửi đến BCH khóa mới và CĐGD Huyện đầy đủ hồ sơ, tài liệu, ấn phẩm của Đại hội để lưu trữ sau khi kết thúc Đại hội.
Điều 9 : Nhiệm vụ của Đoàn viên công đoàn về dự Đại hội :
Thực hiện chương trình, quy chế làm việc và nội quy của Đại hội.
Tham gia ý kiến vào các nội dung của Đại hội, trên tinh thần phát huy dân chủ và đảm bảo các nguyên tắc trong sinh hoạt Công đoàn.
Điều 10: Khách mời dự khai mạc, bế mạc Đại hội theo giấy mời, đại biểu dự thính được dự các buổi làm việc về nội dung ở Hội trường.
Điều 11 : Trách nhiệm của Đoàn viên công đoàn tham dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, nói và làm theo đúng quan điểm, Nghị quyết của Đảng, của tổ chức công đoàn chấp hành nghiêm ý thức tổ chức kỷ luật.
- Đoàn viên công đoàn tham dự Đại hội khi phát biểu ý kiến phải chuẩn bị trước bằng văn bản, nội dung ngắn gọn, đúng trọng tâm và đăng
 
Gửi ý kiến

Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu- M'Drắk- Đăk Lăk

DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - TÌNH THƯƠNG - TRÁCH NHIỆM